Wypełnienie zakonu (Mt. 5:17-20)

“Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.” Ef. 3:8-9

Zakonem nazywany jest cały Stary Testament, w szczególności zaś wszystkie przykazania i zalecenia jak należy żyć i postępować. Dzisiaj zastanowimy się i spróbujemy odpowiedzieć na pytanie: Czy można być zbawionym wypełniając wszystkie przykazania Boże? Inaczej mówiąc, czy  możemy być zbawieni przez zakon.

“A że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo: Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Zakon zaś nie jest z wiary, ale: Kto go wypełni, przezeń żyć będzie.” Gal. 3:11-12

Kontynuujemy nasze studium kazania na górze. W dzisiejszej ewangelii, Pan Jezus mówi w pierwszym wersecie: “Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić.” Te słowa mają kilka znaczeń:

1. Wypełnieniem zakonu jest miłość.

“Miłość bliźniemu złego nie wyrządza; wypełnieniem więc zakonu jest miłość.” Rz. 13:10

Skoro więc miłość jest wypełnieniem zakonu, a Jezus wypełnia zakon, to Jezus jest miłością.

Wiemy, że Bóg jest miłością. “Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością.” 1J 4:8

Kim zatem jest Jezus?

2. Możemy mieć pewność w Słowie Bożym

Wszystko co zapisane jest w Biblii, będzie wypełnione.

“Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie.” Mt. 5:18b

jota
resh
daleth (kreska lub tittle)

 

Jezus Chrystus jest wypełnieniem tego o czym pisane było w Starym Testamencie. W ten sposób świadczyli o Jezusie pierwsi uczniowie (Filip): “Znaleźliśmy tego, o którym pisał w zakonie Mojżesz, a także prorocy: Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu.” J. 1:45

3. Pan Jezus jest bez grzechu.

Pan Jezus wypełni zakon przez perfekcyjne podporządkowanie się woli Boga Ojca. Jest jedynym człowiekiem, który grzechu nie popełnił. W tym znaczeniu, wypełnił zakon.

Po co więc jest zakon, skoro nikt oprócz Pana Jezusa nie jest w stanie go wypełnić?

Wskazówkę znajdziemy w poniższym wersecie listu do Galacjan:

“Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni.” Gal. 3:24

Zakon i przykazania pozwalają nam poznać i zrozumieć czym jest grzech, a przez poznanie grzechu znajdujemy drogę, którą jest Jezus Chrystus. “Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.” J. 14:6

Pan Jezus mówi nam, że nasza sprawiedliwość musi być większa niż sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszów. Faryzeusze znani byli z tego, że bardzo starannie starali się wypełniać zapisane w księgach Mojżeszowych przykazania. Stało się to dla nich niemal chlubą, a przez to także zgubą.

Nikt bowiem nie jest w stanie podporządkować się w pełni Bogu i wypełnić zakonu tak jak zrobił to Jezus Chrystus. Dzieje się tak dlatego, że nasze serca są odwrócone od Boga, a myśli i zamysły ustawicznie złe. Nawet kiedy wydaje nam się, że robimy coś dobrego, robimy to dla własnej chwały, tak jak faryzeusze, jeśli nie ma w nas Jezusa.

“Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie możecie.” J. 15:5

Dlatego naszym jedynym źródłem zbawienia i sprawiedliwości może być tylko Jezus. Przez jego krzyż i mękę jesteśmy odkupieni z naszych win. Sami z siebie nie możemy zrobić nic co by się Bogu podobało. Dopiero wypełnieni Chrystusem, duchem zbawienia, jesteśmy wypełnieni miłością nazwaną w języku greckim “agape”. Jesteśmy zapieczętowani jako “SPRAWIEDLIWY”.

“Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu.” Rz. 10:9-10

Dlatego musimy przez wiarę przyjąć Jezusa w naszych sercach jako Pana. Jest to jedyna droga do zbawienia, nie pozwólmy by nasze serca szukały usprawiedliwienia z własnych uczynków. Zamiast tego, wydawajmy owoce godne upamiętania, a jedynymi owocami, które mogą się Panu Bogu podobać są owoce wiary.

Na zakończenie przeczytajmy fragment z listu apostoła Pawła do Rzymian, który podsumowuje wszystko o czym powiedzieliśmy i daje odpowiedź na pytanie czym jest sprawiedliwość od Boga, sprawiedliwość, którą otrzymujemy przez Jezusa Chrystusa. Posłuchajcie uważnie o czym mówią te wersety, bo to najwspanialsza, najpiękniejsza nowina jaką kiedykolwiek usłyszycie w życiu.

“Ale teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż WSZYSCY ZGRZESZYLI i brak im chwały Bożej, I są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie.” Rz. 3:21-24

image_pdfŚciągnij PDFimage_printWydrukuj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę