Szydercy Boga: Niemasz Nic Nowego Pod Słońcem

Przesłanie na Podstawie 2 Piotra 2:1-8

Uważam, że jest to jeden z najpotężniejszych fragmentów kazania w całej Biblii. Spójrz na pierwszy wers. Mówi jasno i czytelnie, co się stanie na świecie.

„Byli też i fałszywi prorocy między ludem, jako i między wami będą fałszywi nauczyciele, którzy z sobą wprowadzą kacerstwa zatracenia i Pana, który ich kupił, zaprzą się, sami na się przywodząc prędkie zginienie.” 2 P. 2:1

Będą fałszywi nauczyciele, którzy przyniosą potępione herezje, a nawet zaprzą się Pana. Będą zaprzeczać, że istnieje Bóg, który dał im życie, który stworzył wszystko wokół nas. Mimo oczywistych widzialnych świadectw jego istnienia, są ludzie, którzy odrzucają Pana. A oto ostrzeżenie: i wielu pójdzie ich zgubnymi drogami.

Modlę się dzisiaj, abyście nie podążali tymi zgubnymi drogami! Odwróć się od swojej niewiary. W słowach, które właśnie przeczytaliśmy, jest wyraźne ostrzeżenie. Powinno nas ono przebudzić do szpiku kości. Mówi wyraźnie, że ci, którzy podążają za tymi herezjami, sprowadzają na siebie prędkie zginienie. Więc jeśli dzisiaj jesteś na tej drodze, ponownie błagam, abyś się odwrócił. Przestań kpić przez zaprzeczanie. Przyjdź do Boga. Szukaj Jego przebaczenia.

Definicja Szyderstwa

Zobaczmy, czego Biblia uczy o kpieniu z Boga. Biblia jasno mówi, że nic nie jest nowe. W Księdze Kaznodziei 1:9 czytamy, że: „Co było, jest to, co być ma; a co się teraz dzieje, jest to, co się dziać będzie, a niemasz nic nowego pod słońcem.”

Nie ma nic nowego pod słońcem. Kpiąc z Boga swoją niewiarą, możesz pomyśleć, że robisz coś mądrego, nowego i zabawnego. Ale Słowo Boże jest jasne. Nic to nie jest nowe. Zobaczmy więc, co mówi o kpieniu.

Co mam na myśli przez kpiny? Przytoczę słownikową definicję tego słowa. Ma trzy możliwe znaczenia:

1. Traktować z wyśmiewaniem lub pogardą;

2. Naśladować dla zabawy lub szyderstwa

3. Naśladować lub bardzo przypominać

Tak Bowiem Prześladowali Proroków Przed Wami

Rozpocznijmy nasze studium na ten temat od słów naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czytaliśmy wcześniej w Ewangelii Mateusza:

„Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć będą, i prześladować was, i mówić wszystko złe przeciwko wam, kłamając dla mnie. Radujcie się, i weselcie się; albowiem zapłata wasza obfita jest w niebiesiech; tak bowiem prześladowali proroki, którzy byli przed wami.” Mt. 5:11-12

Te wersety mówią o tych, którzy doświadczają takich udręk. Są poddawani drwinom, są szydzeni i wyśmiewani przez ten świat. Możesz się radować, ponieważ twoje cierpienie jest potwierdzeniem, że masz dziedzictwo w Panu! Wielka jest twoja nagroda!

Historia Sprawiedliwego Lota

Czytamy w drugim liście Piotra o Locie (2 P 2:6-8). Zobaczmy więcej szczegółów, z czego został wyszydzony. Jakie było jego nauczanie i powołanie?

„Tedy wyszedłszy Lot mówił do zięciów swoich, którzy mieli pojąć córki jego, i rzekł: Wstańcie, wynijdźcie z miejsca tego, bo skazi Pan to miasto; ale się zdało w oczach zięciów jego, jakoby żartował.” Gen. 19:14

pustynia IzraelWołał swoich zięciów: wyjdźcie z tego miejsca. Wyjdźcie z Sodomy i Gomory. Wiemy, co się stało z tymi miastami. Zostały zamienione w popiół. Nic nie zostało. Całkowite zniszczenie spadło na oba miasta. Lot wiedział, że tak się stanie i ostrzegał swoich zięciów. Prosił ich, aby opuścili to miejsce.

Dokładnie takie jest dzisiejsze przesłanie ewangelii. To wezwanie do pokuty. Wstań, wyjdź się z tego nikczemnego świata. Głosimy, że Bóg powołał człowieka, aby sądził całą ziemię, a człowiekiem tym jest Jezus Chrystus. Wzywamy ludzi do pokuty z powodu swojej niewiary. Ostrzegamy, że Pan zniszczy nie tylko miasto, ale całą ziemię w wielkim dniu sądu. I ostrzegamy z powodu Jego nadchodzącego gniewu, do którego go sprowokowaliśmy w naszych grzechach. Ale dokładnie tak, jak synowie Lota szydzili z niego, tak samo chrześcijanie są wyśmiewani i pogardzani.

A tak przy okazji, mówiąc o Locie. Jeśli szukasz przekonujących argumentów logicznych do studiowania Biblii. Słowa, które znajdujemy w Księdze Rodzaju, są świadectwem jednego z największych patriarchów, brata ojca Abrahama. Był potężnym człowiekiem swoich dni. W krainie w której przebywał, nie było dość miejsca dla jego pasterzy i trzód. Miał tak obfity dobrobyt, że w pewnym momencie musieli rozstać się z Abrahamem. Lot udał się do wschodniej ziemi Jordanu, podczas gdy Abraham mieszkał w ziemi Kanaan.

Inne Przykłady Szyderstwa

Przyjrzyjmy się innym przykładom kpiny:

„Potem szedł stamtąd do Betel. A gdy szedł drogą, dzieci małe wyszły z miasta, i naśmiewały się z niego, i mówiły mu: Idźże łysy, idźże łysy!” 2 Król. 2:23

Mówią o Elizeuszu. Widzimy w tym wersecie, że kpiny nie są domeną tylko dorosłych. Nawet małe dzieci mają skłonność do kpin, ponieważ przychodzimy na ten świat ślepi na prawdę.

„A gdy oni posłowie chodzili od miasta do miasta przez ziemię Efraimową o Manasesową aż do Zabulon, naśmiewali się z nich, i szydzili z nich.” 2 Kron. 30:10

I tacy są również chrześcijanie w dzisiejszych czasach. Wyśmiewani z pogardą! Wierzą w dzieło Jezusa Chrystusa na krzyżu dla ich zbawienia. Wierzą w tę starą archaiczną książkę!

„Ale oni szydzili z posłów Bożych, i lekce sobie poważyli słów jego, a naśmiewali się z proroków jego, aż przyszła popędliwość Pańska na lud jego, tak, iż żadnego uleczenia nie było.” 2 Kron. 36:16

Można kpić z posłańca Boga. Dziś wciąż jest dla ciebie nadzieja. Dziś i teraz ewangelia Chrystusa i łaska Boża są nadal waszym lekarstwem. Ale jutro może nie być lekarstwa. Dlatego pokutuj teraz, póki nadal możesz być uzdrowiony.

Szyderstwa w Księdze Hioba

Przejdźmy teraz do Księgi Hioba. W tej księdze znajdujemy kilka wspaniałych wersetów na temat kpiny i wielką mądrość.

„Bedąż na twoje plotki ludzie milczeć? A gdy ty sobie przeszydzasz, ciebie nikt nie zawstydzi?” Job 11:3

Naszym obowiązkiem jako chrześcijan jest powiedzieć tym, którzy są szydercami, że są szydercami! Czy jesteś szydercą? Mogę podać wszystkie możliwe logiczne argumenty przemawiające za tym, dlaczego warto przeczytać i przestudiować tę książkę. A jednak masz to w nienawiści. Czy nie jest to oczywiste? Czy samo w sobie nie jest to dowodem na jej prawdziwość?

Nadszedł czas na mój ulubiony werset na ten temat w tej samej księdze, niewiele dalej od tego rozdziału:

„Pośmiewiskiem jestem przyjacielowi memu, który gdy woła do Boga, ozywa mu się; naśmiewiskiem jest sprawiedliwy i doskonały.” Joba 12:4

To mówi Job. Job woła Boga. Jego ufność jest w Bogu. Jednak sprawiedliwy człowiek jest szyderczo wyśmiewany. Modli się, ma zaufanie do tej niewidzialnej osoby Boga! Tak! Ale to on jest postrzegany jako doskonały i sprawiedliwy przed Bogiem. I wszyscy z nas pewnego dnia staniemy przed Jego obliczem w dniu sądu.

cierpienia Joba

Przeczytajmy jeszcze kilka wersetów z tej księgi:

„Słuchajcież teraz odporu mego, a dowody ust moich obaczcie.

Izali broniąc Boga mówić będziecie nieprawość? albo za nim mówić będziecie fałsz?

Czy się na osobę jego oglądać będziecie?

Czy się o Boga będziecie spierać?

Zaż to dobrze będzie, gdy on was będzie próbował?

Zaż, jako człowiek oszukany bywa, tak wy go oszukacie?

Zaiste karać was będzie, jeźlibyście skrycie twarz jego przyjmowali.

Izali zacność jego nie ustraszy was? a strach jego nie przypadnie na was?” Job 13:6-11

Czy jego zacność nie sprawi, że będziesz się bać? Tak, powinniśmy wszyscy drżeć przed Bogiem Wszechmogącym! Majestat Boga przemawiającego przez Jego Słowo. I ośmielamy się z Niego kpić!

Job stawia pytanie: Czy to dobrze, że on będzie nas próbował? Czy to dobrze, że On zna twoje najciemniejsze myśli, ciemność twojej duszy, wszystkie twoje grzechy, cały twój umysł? Tak! Tak, to dobrze, żeby mnie próbował i znalazł we mnie całą ciemność. W rzeczy samej, to moja jedyna nadzieja. Psalm 139, werset 23 mówi:

„Wyszpieguj mię, Boże! a poznaj serce moje; doświadcz mię, a poznaj myśli moje”

Moją jedyną nadzieją jest, że Bóg mnie przeszuka i wniesie światło do mojej duszy, w jej najciemniejsze zakątki.

Ten fragment powinien uczynić nas ostrożnymi. Z kogo kpisz? On z pewnością was zgani, jeśli macie wzgląd na osoby. Czy jego ekscelencja nie sprawi, że będziesz się bać? a jego strach spadnie na was? Na pewno nadejdzie!

Spójrzmy na inny werset:

„Zaiste naśmiewcy są przy mnie, a w ich draźnieniu mieszka oko moje.” Joba 17:2

Czy nie ma tu dzisiaj ze mną naśmiewców? Prawdziwy naśladowca Chrystusa będzie nadal miał oko na Boga, pomimo wszystkich śmiechów, szyderstw i kpin.

Szyderstwa w Księdze Przysłów

Co mówią przysłowia na ten temat?

„Kto się naśmiewa z ubogiego, uwłacza stworzycielowi jego; a kto się raduje z upadku czyjego, nie ujdzie pomsty.” Prz. 17:5

Bardzo mocne słowa, które mówią same za siebie!

„Oko, które się naśmiewa z ojca, i wzgardza posłuszeństwem macierzyńskiem, wykłują kruki u potoków, i orlęta je wyjedzą.” Prz. 30:17

Prorocy Ostrzegają Przed Szydercami

W Księdze Izajasza czytamy:

„A tak teraz nie naśmiewajcie się, aby się niezmocniły związki wasze, bom o pewnem zepsowaniu wszystkiej ziemi słyszał od Pana, Pana zastępów” Iz. 28:22

Jest to przesłanie bardzo podobne do przesłania z Księgi Rodzaju. Nie naśmiewajcie się. Albowiem słyszałem od Pana, Boga Zastępów, postanowienie ustanowionym zepsuciu wszystkiej ziemi. To, co zostało postanowione przez Słowo Boże, wypełni się. Ta ziemia przeminie. Te słowa nigdy nie były bardziej aktualne niż dzisiaj, kiedy żyjemy w końcu czasów, w dniach ostatecznych.

„Nie siadam w radzie naśmiewców, ani się z nimi raduję; ale dla surowości ręki twojej samotny siadam; bo zapalczywością napełniłeś mię.” Jer. 15:17

„Namówiłeś mię, Panie! a dałem się namówić; mocniejszyś był niż ja, i przemogłeś; jestem na pośmiech każdy dzień, każdy się ze mnie naśmiewa.” Jer. 20:7

Prorok mówi, że Duch Boży zwyciężył jego duszę. On jest teraz przeciwko całemu światu i podobnie cały świat jest przeciwko niemu. Wyznaje, że był wczęśniej zwiedziony przez swoją niewiarę!

Zmartwychwstanie Kamieniem Obrazy

zmartwychwstanie JezusaPrzejdźmy teraz do Dziejów Apostolskich.

„A usłyszawszy o zmartwychwstaniu jedni się naśmiewali, a drudzy mówili: Będziemy cię znowu o tem słuchać.” Dz 17:32

Widzimy, co jest dla nas przeszkodą. Zmartwychwstanie! Słyszymy i możemy zaakceptować, że był człowiek Jezus nazywany Chrystusem, który umarł na krzyżu, ale trudno nam uwierzyć, że zmartwychwstał trzeciego dnia. Jeśli zmartwychwstanie miało miejsce, oznacza, że ​​wszystko to jest prawdą, że rzeczywiście istnieje sprawiedliwy Bóg, który ma władzę nad całym stworzeniem i śmiercią, a Jego moc wykracza poza grób. Zmartwychwstanie Chrystusa jest kamieniem obrazy.

Szydzili też z Pana Jezusa

Wcześniej czytaliśmy, że kpili z proroków. Ale tak też szydzili z Pana Jezusa:

„I uplótłszy koronę z ciernia, włożyli na głowę jego, i dali trzcinę w prawą rękę jego, a upadając przed nim na kolana, naśmiewali się z niego, mówiąc: Bądź pozdrowiony, królu żydowski! A plując na niego, wzięli onę trzcinę, i bili go w głowę jego. A gdy się z niego naśmiali, zewlekli go z onego płaszcza, i oblekli go w szatę jego, i wiedli go, aby był ukrzyżowany.” Mt. 27:29-31

Mam nadzieję, że to daje nam pogląd, że nic w tym nie jest nowe.

Ostrzeżenia Końcowe. Bóg Się Nie Da Naśmiewać.

„Nie błądźcie; Bóg się nie da z siebie naśmiewać; albowiem cobykolwiek siał człowiek, to też żąć będzie.” Gal. 6:7

To powinno być bardzo jasne. Nie dajcie się zwieść. Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Albowiem cokolwiek człowiek sieje, to też będzie żąć …

Poświęćmy chwilę, aby wrócić do 2 Listu Piotra i przeczytać kolejny fragment stamtąd:

„Abyście pamiętali na słowa przepowiedziane od świętych proroków, i na przykazanie nasze, którzyśmy Apostołami Pana i Zbawiciela: To najpierwej wiedząc, że przyjdą w ostateczne dni naśmiewcy, według własnych swoich pożądliwości chodzący, I mówiący: Gdzież jest obietnica przyjścia jego? Bo jako ojcowie zasnęli, wszystko tak trwa od początku stworzenia.” 2 P 3:2-4

Te słowa powinny wzbudzić w nas refleksję nad konsekwencjami naszych grzechów. Gdzie dzisiaj jesteśmy? Czy jesteśmy uważani za szyderców, którzy naśmiewają się z Boga i odwracają się od Niego w niewierze? Czy odrzucamy biblijne świadectwo o jedynym Zbawicielu, którego Bóg dał temu światu, jedynym człowieku, przez którego możemy przyjść do Boga, Synu Boga, Jezusie Chrystusie, który przelał swoją krew na odpuszczenie grzechów świata? Czy odrzucamy tak wspaniałe zbawienie? Czy kpimy z Boga?

Ostrzeżenie, że tak się będzie dziać w dniach ostatecznych, zostało powtórzone w Księdze Judy:

„Iż wam powiadali, że w ostateczny czas będą naśmiewcy, chodzący według swoich niezbożnych pożądliwości.” Judy 18

Iż wam powiadali! To znaczy, że tak było mówione od samego początku. Od Księgi Rodzaju po Księgę Objawienia, wszystko było tak samo od upadku rodzaju ludzkiego. Ludzie są odwróceni od Boga. Niegodziwi ludzie szydzą z Boga niewiarą i nic nie jest nowe. Mam nadzieję, że rozumiesz teraz konsekwencje takiego stanowiska. Szybkie zniszczenie…

Czytaliśmy wcześniej, że będą fałszywi nauczyciele i fałszywi prorocy i że wielu ludzi będzie podążać ich drogami, sprowadzając na siebie szybkie zniszczenie. Ponownie modlę się, abyście odwrócili się od drogi prowadzącej do zniszczenia i przyszli do Boga. Przyjdź do Jezusa, bo tylko w Nim twoja dusza jest bezpieczna. Niech Bóg zlituje się nad waszymi duszami!

image_pdfŚciągnij PDFimage_printWydrukuj

Jeden komentarz do “Szydercy Boga: Niemasz Nic Nowego Pod Słońcem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę