Co jest prawdą?

Dziś spróbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie, czym jest prawda. W Psalmie 25 znajdujemy modlitwę proszącą, aby Bóg prowadził nas w swojej prawdzie. Prawda należy tylko do Boga. „Daj, abym chodził w prawdzie twojej, i naucz mię; boś ty jest Bóg zbawienia mego; ciebie oczekuję dnia każdego.” Ps. 25:5.

Prawda jest domeną Boga. Inny werset z tego samego psalmu mówi nam: „Wszystkie ścieżki Pańskie są miłosierdzie i prawda tym, którzy strzegą przymierza jego, i świadectwa jego.” Ps. 25:10. Jest oczywiście tylko jeden sposób, w jaki możemy dotrzymać Bożego przymierza i świadectw: wierząc w imię Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. To jedyny sposób, aby pozostać w prawdzie.

Żadnej prawdy na ziemi

Zanim będziemy mogli właściwie rozważyć, co oznacza „prawda”, musimy zdać sobie sprawę, jaki jest nasz punkt wyjścia. Prorok Ozeasz ujął to następująco:

„Słuchajcie słowa Pańskiego, o synowie Izraelscy! bo się Pan rozpiera z obywatelami tej ziemi, gdyż niemasz prawdy, ani żadnego miłosierdzia, ani znajomości Bożej w tej ziemi.” Ozeasza 4:1

Na ziemi nie ma prawdy ani miłosierdzia, ani znajomości Boga. Przychodzimy na ten świat ślepi na prawdę, a cały świat jest w ciemnej sieci kłamstw. Jak zobaczymy, nie chcemy nawet poznać prawdy!

Najważniejsze jest to, że nie wiemy, co jest prawdą, dopóki nie zostanie nam objawiona. Prawda musi zostać nam objawiona przez naszego Stwórcę. Musi pochodzić spoza stworzenia. W przeciwnym razie pozostaniemy w ciemności.

Jezus jest drogą

Jezus powiedział: „Jamci jest ta droga, i prawda, i żywot; żaden nie przychodzi do Ojca, tylko przez mię.” J. 14:6

Wcześniej powiedział swoim uczniom: „A dokąd ja idę, wiecie, i drogę wiecie.” (w. 4) Drogę wiecie… Jezus jest drogą. Do Boga możemy przyjść tylko przez przyjście pod krzyż Jezusa Chrystusa i poświęcenie Jego krwi wszystkiego, co jest nam drogie. Jeśli wiesz, że to prawda i przychodzisz do Niego, masz życie wieczne.

„Rzekł mu Tomasz: Panie! nie wiemy, dokąd idziesz, a jakoż możemy drogę wiedzieć?”. Nie wiemy, dokąd idziesz; i jak możemy poznać drogę? Jest tylko jedno miejsce, do którego Jezus może się udać. Jest doskonałym Synem Bożym, bez skazy. Jako jedyny człowiek, który nigdy nie popełnił żadnego grzechu, może udać się tylko do jednego miejsca: do nieba.

Bóg potwierdził, że niesprawiedliwością było to, że sprawiedliwy umarł na krzyżu i był w piekle. Dlatego powstał z martwych, aby potwierdzić, że dzieło zbawienia zostało zakończone. Droga została przygotowana. Dlatego możesz teraz uwierzyć w imię Jezusa Chrystusa i zostać zbawionym.

Pan przygotowuje teraz miejsce w niebie i powróci, aby przyjąć wszystkich, którzy Mu zaufali.

Abym świadectwo wydał prawdzie (Jan 18:37-40)

Rozważmy inny fragment Pisma, który mówi o prawdzie:

„Tedy mu rzekł Piłat: Toś ty przecię jest królem? Odpowiedział mu Jezus: Ty powiadasz, żem jest królem. Jam się na to narodził i na tom przyszedł na świat, abym świadectwo wydał prawdzie; wszelki, który jest z prawdy, słucha głosu mego.” J. 18:37

Pan Jezus powiedział, że każdy, kto jest z prawdy, słyszy Jego głos. Oczywiście mówi o tych, którzy Go przyjęli. Rodzą się ze Słowa prawdy: „Który, przeto że chciał, porodził nas słowem prawdy ku temu, żebyśmy byli niejakiemi pierwiastkami stworzenia jego.” Jk. 1:18. Ci, którzy narodzili się ponownie, posłuchają Słowa Bożego i rozumieją je i dążą do posłuszeństwa, ponieważ wiedzą, że jest w nim życie.

poncjusz piłatDlaczego Jezus przyszedł na świat? Wiemy, że przyniósł światło na ten świat, aby ci, którzy Go przyjmą, mogli być zbawieni. Jezus przed Piłatem mówi: „Jam się na to narodził i na tom przyszedł na świat, abym świadectwo wydał prawdzie;” Czyż nie jest to wezwanie także do wszystkich naśladowców? Powinniśmy dawać świadectwo prawdzie i świadectwu, które jest w nas. To jest dokładnie wezwanie, które otrzymaliśmy, by dawać świadectwo o Jezusie Chrystusie i dzielić się ze światem ewangelią zbawienia.

„Rzekł mu Piłat: Cóż jest prawda? A to rzekłszy, wyszedł zasię do Żydów i rzekł im: Ja w nim żadnej winy nie znajduję.” (w. 38)

Piłat kończy przesłuchanie Jezusa pytaniem: Co to jest prawda? Kiedy wychodzi do tłumu, mówi: nie znajduję w nim żadnej winy. I to jest prawda. Nie ma winy w Jezusie. Jest całkowicie sprawiedliwy. To on jest prawdą, Bożym światłem objawionym ludzkości, abyśmy mogli ujrzeć chwałę Bożą. On jest Chrystusem.

Poniższe dwa wersety pokazują nam brutalną prawdę o naszej upadłej ludzkości.

„A też u was jest ten zwyczaj, abym wam jednego wypuścił na wielkanoc; chcecież tedy, abym wam wypuścił tego króla Żydowskiego? Tedy zasię wszyscy zawołali, mówiąc: Nie tego, ale Barabbasza! A ten Barabbasz był zbójca.” w. 39-40

Piłat daje ludowi wybór. Czy chcecie tego mężczyzny, w którym nie znajduję przestępstwa, ani żadnej winy? Czy chcecie tego bandytę i zbójcę? Reakcja ludzi pokazuje nam, że w naszym nienawróconym stanie nie chcemy prawdy. Wolimy kłamstwa, grzechy i ciemność. Bo dziełem Boga jest wierzyć w Tego, którego posłał.

Gdzie zatem znajdujemy prawdę? Nie powinno to dziwić, ale Biblia daje nam odpowiedź na to naglące pytanie. „Bliskoś ty jest, Panie! a wszystkie przykazania twoje są prawdą.” Ps. 119:151. Jedyne źródło prawdy znajduje się w tej księdze, ponieważ świadczy ona o Panu Jezusie Chrystusie. Pan Jezus potwierdził, że Biblia jest wiarygodna, potwierdzając jej kanon i wiarygodność od pierwszych stron Księgi Rodzaju do ostatnich stron Księgi Objawienia.

Pismo Święte daje nam czyste świadectwo o Panu, dając nam całą prawdę, której potrzebujemy do naszego zbawienia.

image_pdfŚciągnij PDFimage_printWydrukuj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę