Miłość bliźniego (Mt. 5:38-48)

“Jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi.” Mt. 5:39. 

Zemsta należy do Boga.

“Najmilsi! Nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano: Pomsta do mnie należy, Ja odpłacę. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go; jeśli pragnie, napój go; bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.” Rz. 12:19-21

Jak wyglądałby świat, gdyby wszyscy ludzie stosowali się do nauki Pana Jezusa? On uczy nas nie tylko żebyśmy nie szukali zemsty, ale przede wszystkim, że mamy miłować bliźniego, nawet naszych wrogów.

  • Kto chce się z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz.
  • Kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie.
  • Kto cię prosi, daj
  • Kto chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się

“Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża?” 1 J 3:17

Miłość do bliźniego jest jednym z przejawów tego, że narodziliśmy się ponownie. Pan Jezus powiedział, że nikt kto nie narodzi się ponownie nie ujrzy Królestwa Bożego.

“Musicie się na nowo narodzić.” J. 3:7b

Zastanówcie się i spróbujcie podać jakieś przykłady sytuacji w Waszym życiu, w szkole, w domu, w których zastosowanie znajdują wersety o miłości bliźniego.

Pan Jezus mówi jednak, że pomagać i miłować mamy także naszych nieprzyjaciół i wrogów. Mamy się nawet za nich modlić. Światłość Boga świeci nad wszystkimi ludźmi, nad złymi, nad dobrymi, nad sprawiedliwymi i niesprawiedliwymi. Tak i my powinniśmy uczyć się od Jezusa, miłować i czynić dobrze wszystkim ludziom, także naszym nieprzyjaciołom. “Jeślibyście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę?” Mt. 5:46

W naszych sercach nie ma miejsca na nienawiść, gdyż ta pochodzi od diabła. Serce, które jest zwrócone w stronę Jezusa, jest wypełnione jego miłością. Ta miłość naszego Zbawiciela, która nas przepełnia, świadczy o tym, że mamy żywot wieczny, że narodziliśmy się ponownie:

“My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci; kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego.” 1 J 3:14-15

Ostatni werset mówi: “Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest.” Mt. 5:48

Nie chodzi tu abyśmy się wzbijali w pychę. Nigdy nie będziemy doskonali, nigdy nie będziemy jak Jezus Chrystus. Mamy jednak nie zaniżać standardów. Mamy starać się by postępować tak jak nasz Pan i Zbawiciel postępował tu na ziemi. 

Staje się to możliwe przez wiarę. Przez wiarę, On napełnia nas swoją miłością, przez wiarę udziela nam daru Ducha Świętego. To Duch Święty działa w nas, abyśmy mogli stawać się podobnymi do niego. 

“Bo Bóg, który rzekł: Z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas.” 2 Kor. 4:6-7

Jednak zanim będziemy mogli nosić w sobie ten nieskończony skarb, miłość i światłość, którą on nas wypełnia, musimy zostać usprawiedliwieni przed Bogiem Ojcem. Musimy uwierzyć, że Jezus Chrystus umarł za nas i swoją krwią odkupił nasze grzechy. Jeśli uwierzysz, że Jezus został wzbudzony z martwych, będziesz żył. I to że uwierzysz, jest cudem samym w sobie, gdyż nikt nie może uwierzyć sam z siebie, jest to działanie Boga.

image_pdfŚciągnij PDFimage_printWydrukuj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę