Ale Nam Przekaził Szatan

1 Tesaloniczan 2:13-18

Jest tak wiele chrześcijańskich denominacji… Zapewne nie raz zastawialiście się, który jest prawdziwy kościół chrześcijański i jak zostać jego członkiem? Zbawcza wiara i członkostwo w kościele zaczynają się, gdy otrzymujesz Słowo Boże nie jako ludzkie, ale w prawdzie: jako Słowo Boże. Po przyjęciu jego świadectwa to Słowo skutecznie działa w tobie. To ono czyni Cię zupełnym. Oto kluczowy werset rozdziału, który studiujemy:

„Przetoż i my dziękujemy Bogu bez przestanku, iż przyjąwszy słowo Boże, któreście słyszeli od nas, przyjęliście nie jako słowo ludzkie, ale (jako w prawdzie jest) jako słowo Boże, które też skuteczne jest w was, którzy wierzycie.

Albowiem wy, bracia! staliście się naśladowcami zborów Bożych, które są w żydowskiej ziemi, w Chrystusie Jezusie; boście i wy też cierpieli od ziomków waszych, jako i oni od Żydów.” w. 13-14

modlitwaPaweł nieustannie dziękuje Bogu za to skuteczne działanie Słowa w Tesaloniczanach. Otrzymali Słowo Boże, wierząc w ewangelię, i stali się naśladowcami innych zborów Bożych, które w żydowskiej ziemi są w Chrystusie Jezusie. Dlaczego w żydowskiej ziemi? Apostoł wiedział, że przyjdzie wielu fałszywych proroków i powstanie wiele wyznań i denominacji twierdząc, że zachowują tą prawdziwą wiarę prowadzącą do zbawienia. Paweł nie chce, abyśmy mieli jakiekolwiek wątpliwości. Kościoły, które naprawdę należą do Jezusa Chrystusa, podążają za zborami w Chrystusie Jezusie w żydowskiej ziemi, w Judei. Nie patrzą na Rzym. Patrzą na Judeę.

Jerozolima została stolicą naszego zbawienia, a Kościół ma swoje początki na krzyżu Kalwarii. Tylko Jezus Chrystus umożliwia nam dzisiaj przyjście do Boga – Jego dzieło na krzyżu, Jego dobrowolna ofiara i Jego cierpienie położyły jedyny fundament, na którym dziś stoimy, abyśmy mogli być uznani za sprawiedliwych przed Bogiem. W Judei nastąpiło zmartwychwstanie, a w Jerozolimie uczniowie modląc się w dniu Pięćdziesiątnicy, otrzymali Ducha Świętego i zostali powołani do nowego życia w Jezusie Chrystusie. Prawdziwy kościół będzie patrzył na Judeę, ponieważ jest ona epicentrum wszystkich wydarzeń ewangelicznych. Tak, jak ewangelia musi znajdować się w centrum każdego żywego kościoła.

Pan Jezus również nie chciał, aby Jego uczniowie byli zdezorientowani co do prawdziwego pochodzenia Kościoła. „Ale przyjmiecie moc Ducha Świętego, który przyjdzie na was; i będziecie mi świadkami i w Jeruzalemie, i we wszystkiej Judzkiej ziemi, i w Samaryi, aż do ostatniego kraju ziemi.” Dzieje 1:8. Spójrz na porządek: Jerozolima, Judea, Samaria i wreszcie wszystkie inne części ziemi. Zbawienie przyszło najpierw do Żydów. Ewangelia Chrystusa „jest mocą Bożą ku zbawieniu każdemu wierzącemu, Żydowi najprzód, potem i Greczynowi.” Rom. 1:16

My także powinniśmy podążać za przykładem kościołów w Judei. Dlaczego? Ponieważ prawda jest tylko jedna. Nie znajdziemy jej podążając za konkretną denominacją chrześcijańską. Ona jest w Słowie Bożym. Albo w to wierzysz, albo nie. Jeśli wierzysz, patrzysz na krzyż i to jest twoje zbawienie. Wysławiasz i wielbisz Jezusa Chrystusa, bo rozumiesz, kim On jest i co dla nas uczynił.

Wasze życie i działania potwierdzą zbawczą wiarę i zgromadzicie wokół siebie ludzi o tym samym sercu, którzy wierzą w wasze świadectwo. Jesteście żywymi kamieniami Kościoła Bożego, budujcie go swoim świadectwem! „I idą huf za hufem, a ukazują się przed Bogiem na Syonie.” Ps. 84:8

Paweł pisze: „boście i wy też cierpieli od ziomków waszych”. Cierpienie i prześladowanie na tym świecie w imię Chrystusa jest najbardziej wyraźnym znakiem autentyczności naszej wiary. To jest jak prawdziwy znak zbawienia. Cierpienie kościoła w Tesalonice od własnych rodaków jest takie samo jak cierpienie zborów w Judei od Żydów.

aspostolowieBiblia daje nam bardzo jasny obraz zborów w Judei. Wszystko zaczęło się od powołania 12 apostołów przez Pana Jezusa. Pamiętamy, kiedy zgromadzili się na modlitwie, przed ukazaniem się im Pana: „uczniowie zgromadzeni dla bojaźni żydowskiej” J. 20:19, a po otrzymaniu od Niego przykazania by iść w świat i głosić ewangelię, założyli pierwsze zbory.

Pierwsze kościoły chrześcijańskie w Judei prześladowane były przez Żydów, którzy domagali się śmierci Pana Jezusa. W dzisiejszych czasach nie jest inaczej. Żywy kościół Jezusa Chrystusa jest również prześladowany przez przywódców religijnych. Twierdzą, że mają wyłączność do wiedzy i mądrości, do tego stopnia, że nawet zabraniają nam głosić. Wszystko to dlatego, że kochają ciemność i nie chcą widzieć prawdy i piękna Chrystusa.

Pan Jezus nie pochwalał żadnej fasady religijności. W każdej z ewangelii spisanej przez Mateusza, Marka,  Łukasza i Jana znajdziemy relacje z sytuacji, w których gromił On faryzeuszy. Dlaczego? Ponieważ żadna religia stworzona przez człowieka nie zapewnia drogi do Boga. Jedyną drogą jest Jezus Chrystus, przez Jego krew i nasze skruszone sercu.

Skąd bierze się niewiara ludzi? Co powstrzymuje ich przed uwierzeniem w świadectwo ewangelii? Co uniemożliwia im zaakceptowanie tego, co głosimy? Szatan utrudnia wejście. Uniemożliwia grzesznemu i dumnemu sercu przyjęcia Słowa Bożego. Możesz zapytać, jak on to robi? Odpowiedź znajdujemy w następujących wersetach:

„Którzy i Pana Jezusa zabili, i swoich własnych proroków, i nas wygnali, a Bogu się nie podobają, i wszystkim ludziom są przeciwni, Zabraniając nam, żebyśmy nie mówili poganom, żeby byli zbawieni, aby tak zawsze dopełniali grzechów swoich; albowiem przyszedł na nich gniew aż do końca.” w. 15-16

Którzy i Pana Jezusa zabili

Niewierni Żydzi w Judei, niewierzący Grecy i cały świat jednoczą się w jednym: przekręcanie prawdy. Zarówno Żydzi, jak i poganie zabili Pana Jezusa. To pokazuje nam rzeczywistość ewangelii. Dzieli ona tych, którzy naprawdę są w Chrystusie od świata. Niewierni zabijają Pana każdego dnia. Ich owocami są kłamstwa, złości, zazdrości. Są ślepi i żyją w strachu przed wszystkim oprócz Boga. Z drugiej strony, narodzeni ponownie chrześcijanie codziennie umierają z Panem na krzyżu. Być w Nim oznacza być w Jego ciele, w Jego prawdziwym kościele.

Ale jest w tym coś więcej: „Którzy i Pana Jezusa zabili”. Bycie wrogiem prawdy jest tym samym, co zabicie Pana Jezusa. Jednakże większość nie zdaje sobie sprawy, że są wrogami Boga. Wielu z nich nazywa siebie nawet chrześcijanami. Biblia ostrzega nas przed fałszywymi braćmi, którzy są oszukiwani i wierzą w kłamstwa. Lekceważą prawdziwe i czyste świadectwo o Synu Bożym, obdzierając Go z Jego Majestatu i bóstwa.

Najważniejszą rzeczą w agendzie szatana jest zmącenie wód świadectwa Biblii. Zrobi wszystko, co w jego mocy, aby uniemożliwić wam poznanie, kim naprawdę jest Pan Jezus. Diabeł uczyni to, rozcieńczając prawdy Słowa Bożego. Będzie rzucał na ciebie coraz więcej tłumaczeń, tak że ostatecznie będziesz zdezorientowany i nie będziesz miał niezawodnego punktu odniesienia dla wiary i życia.

Pamiętajmy, że nasze zbawienie zależy od objawienia, kim jest Pan Jezus. “A odpowiadając Szymon Piotr rzekł: Tyś jest Chrystus, on Syn Boga żywego. Tedy odpowiadając Jezus rzekł mu: Błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonaszowy! bo tego ciało i krew nie objawiły tobie, ale Ojciec mój, który jest w niebiesiech. A Ja ci też powiadam, żeś ty jest Piotr; a na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go”. Mt. 16:16–18

To objawienie jest skałą kościoła, a nie Piotr!

Szatan wie o tym bardzo dobrze i będzie próbował uniemożliwić wam rozpoznanie prawdziwego Boga i Pana w Jezusie Chrystusie.

Którzy zabili swoich własnych proroków

Ci, którzy prześladują kościół, odrzucili świadectwo o Bogu od swoich rodaków. „Jeruzalem! Jeruzalem! które zabijasz proroki, i które kamionujesz te, którzy do ciebie byli posyłani: ilekroć chciałem zgromadzić dzieci twoje, tak jako zgromadza kokosz kurczęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście?” Mt. 23:37

Rolą proroka jest bycie ambasadorem Chrystusa na ziemi. Ma głosić Słowo Boże i wzywać ludzi do pokuty. Prorok nadchodzi w imieniu Pana. A ci, którzy je słyszą i przyjmują, przyjmują samego Chrystusa. „Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje”. Mt. 10:40

Analogicznie, odrzucenie tych, którzy przychodzą w imię Pana, aby nieść przesłanie ewangelii, oznacza odrzucenie Chrystusa. Niechęć do słuchania spowodowana jest nienawiścią. Nienawiść to nic innego jak morderstwo popełnione w sercu. Jak widać, zabijanie proroków nie musi oznaczać odebrania komuś życia. Jest to także odrzuceniem ich świadectwa o Panu.

Zarówno Żydzi, jak i poganie prześladowali i zabijali swoich proroków – lud, który niesie Słowo Boże i podąża za Panem, gromadząc Jego dzieci w prawdzie.

Którzy nas wygnali

Czy wiecie, że prześladowania mogą przybierać różne formy. Mogą być zarówno fizyczne, jak i werbalne, a ludzie, którzy służą Szatanowi w większości nie są tego świadomi. Możemy rozpoznać ich po tym, że sprzeciwiają się chrześcijanom, a nawet nazywają ich złymi. „jeźlić gospodarza Beelzebubem nazywali, czem więcej domowniki jego nazywać będą.” Mt. 10:25.

Jeśli napotykasz sprzeciw wobec wiary wiedz,że jesteś błogosławiony i prawdziwie należysz do Chrystusa! Ci, którzy was prześladują, będą próbowali podważyć autorytet Tego, który was zbawił i posłał na świat. Mogą was prześladować, mówiąc, że waszym słowom brakuje miłości, gdy próbujecie uświadomić innych, że znajdują się na drodze do piekła lub, że są one dzielące. Dzieje się tak, ponieważ nie rozumieją, nie znają i nie wiedzą, iż czynicie to w imię Bożej miłości.

Którzy Bogu się nie podobają

Pismo Święte mówi nam jasno: ci złoczyńcy, o których czytaliście powyżej nie podobają się Bogu. Bóg raduje się, gdy Chrystus jest uwielbiony, gdy wierzymy, że Pan Jezus został posłany przez Ojca, kiedy szukamy Go przez wiarę i posłuszeństwo.

Ci, którzy sprzeciwiają się prawdzie tak naprawdę „wszystkim ludziom są przeciwni”. Oni nie budują kościoła Jezusa Chrystusa. Wręcz przeciwnie – sieją wątpliwości, rozpraszają trzodę Bożą przez mącenie wód. Niewiara nie różni się niczym od wiary w kłamstwo. Dlatego Szatan, od samego początku, poddaje w  wątpliwość Słowo Boże.

„Zabraniając nam, żebyśmy nie mówili poganom, żeby byli zbawieni, aby tak zawsze dopełniali grzechów swoich; albowiem przyszedł na nich gniew aż do końca.” w. 16

Kolejną cechą tych, którzy się Bogu nie podobają jest zabranianie głoszenia ewangelii. Szatan stara się być sprytnym i wykorzystuje całą swoją moc, aby powstrzymać nas przed głoszeniem prawdy. Czy to brzmi to dla Ciebie znajomo? Wiemy, że osoby, które nie wierzą w Pana Jezusa według Pisma Świętego, żyją w grzechu. Ich przeznaczeniem jest kielich gniewu Bożego do samego końca. Spędzą wieczność w piekle, chyba że upamiętają się od swoich złych uczynków.

„Lecz my, bracia! będąc pozbawieni was na chwileczkę obliczem, nie sercem, tem pilniejśmy się starali oglądać oblicze wasze z wielką żądnością.

Dlategośmy chcieli przyjść do was (zwłaszcza ja Paweł) i raz, i drugi; ale nam przekaził szatan.” w. 17–18

Ponownie narodzeni chrześcijanie mogą być rozproszeni, ale prawdziwemu kościołowi brakuje tylko fizycznej obecności. Jesteśmy jej pozbawieni tylko na krótki czas, ale nie w sercu! Naszym wielkim pragnieniem powinno być zjednoczenie Kościoła Chrystusowego w chwale. Nasze starania powinny doprowadzić do ujrzenia wszystkich zrodzonych z Ducha Bożego, postępujących zgodnie ze Słowem Bożemym. Można tego dokonać jedynie przez trzymanie się czystego i prawdziwego świadectwa Pisma Świętego.

Prawdziwy kościół – ciało zbudowane z wierzących w Biblię chrześcijan, może należeć do wielu wyznań i być rozproszone na całym świecie, ale pamiętajmy, że nadejdzie dzień, gdy kąkolu już nie będzie. Do tego czasu nie przestawajmy budować i prowadźmy dobrą walkę o wiarę.

Zwycięstwo należy do naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. To w Jego imię pokonujemy wszystkie trudności i wszystkie udręki. W imieniu Jezusa jest wszystko! Będziemy Go wielbić na wieki!

 

 

image_pdfŚciągnij PDFimage_printWydrukuj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę