On Duch Prawdy (Dzieje Apostolskie 2:1-21)

Dz. Ap. 2:1-21

Parę dni temu obchodziliśmy dzień Pięćdziesiątnicy. Pamiętamy wydarzenia, które miały miejsce, gdy Duch Święty zstąpił na Apostołów i zaczęli mówić językami. Ale kim jest Duch Święty? Czego Biblia uczy nas o tej osobie Boga? Nazywany jest Pocieszycielem, Duchem Prawdy, Duchem Świętym. Jaka jest Jego rola w naszym zbawieniu? Jak Go przyjmujemy? Jak zostajemy Nim napełnieni?

We fragmencie z Dziejów Apostolskich czytamy, że uczniowie „napełnieni są wszyscy Duchem Świętym”. Ale zwróćcie uwagę na to, że to nie w tym dniu, otrzymali Ducha Świętego. Pamiętacie, kiedy Pan ukazał się Apostołom po swoim zmartwychwstaniu, gdy zgromadzili się w zamkniętym pokoju ze strachu przed Żydami? Pan Jezus stanął pośród nich, tchnął na nich i powiedział: „Weźmijcie Ducha Świętego.” J. 20:22

To był moment, w którym otrzymali zadatek Ducha i uwierzyli, że Pan Jezus żyje – otrzymali do swoich serc ziarno Jego obietnicy. Tak samo jest z nami, gdy uwierzymy w ewangelię, otrzymujemy pieczęć Bożą, która jest zadatkiem Ducha Świętego: „Który też zapieczętował nas i dał zadatek Ducha w serca nasze.” 2 Kor. 1:22

Przed wstąpieniem do nieba Pan Jezus powiedział uczniom: „iżby czekali obietnicy ojcowskiej, o którejście mówić słyszeli ode mnie. Albowiemci Jan chrzcił wodą; ale wy będziecie ochrzczeni Duchem Świętym po niewielu tych dniach.” Dzieje 1: 4-5wniebowstapienie

Jeśli wierzysz w ewangelię, powinieneś czekać na obietnicę Ojca. Czy wszystkie obietnice i błogosławieństwa biblijne zostały już spełnione? Czekaj na nie. W twoim życiu będzie więcej. Przyjmij Jego łaskę, a codziennie otrzymasz jej więcej, wzrastając w poznaniu Boga. Duch Święty, który uczy nas wszystkich prawd, jest największym darem, jaki człowiek może sobie wyobrazić. Pamiętaj! Bóg obiecał, że przyjdzie do każdego, kto wierzy w imię Jezusa.

W dniu Pięćdziesiątnicy wszyscy uczniowie byli zgromadzeni w jednym miejscu, zjednoczeni w tej samej i jedynej prawdzie: Jezus Chrystus umarł na krzyżu, został pochowany i zmartwychwstał trzeciego dnia. Będąc razem i wielbiąc Boga, są napełnieni Duchem Świętym i zaczynają mówić językami.

To uczy nas czegoś ważnego. Otrzymanie Ducha Świętego a napełnienie Duchem Świętym to odrębne wydarzenia. Zadatek Ducha Świętego otrzymujemy bowiem w momencie uwierzenia w ewangelię. Powinniśmy jednak oczekiwać na tę obietnicę Ojca, którą jest napełnienie Duchem Świętym. Paweł pisze do Tymoteusza: „wzniecaj dar Boży” 2 Tym. 1:6. Właśnie dlatego przychodzimy wielbić Boga. Mamy głębokie pragnienie i potrzebę bycia w obecności Pana, chcemy, aby napełnił nas Duchem Świętym.

Pan powiedział: „iżby czekali obietnicy ojcowskiej, o którejście mówić słyszeli ode mnie.” Przypomnijmy sobie niektóre z tych rzeczy, których Pan Jezus nauczał  o Duchu Świętym swoich uczniów:

Będzie karał świat z grzechu i z sprawiedliwości, i z sądu

Obecność Boga przez Ducha Świętego była zamierzoną drogą do naszego zbawienia i istotnie centralną częścią misji Pana Jezusa na krzyżu. „Lecz ja wam prawdę mówię, wamci to pożyteczno, abym ja odszedł; bo jeźli ja nie odejdę, pocieszyciel on nie przyjdzie do was, a jeźli odejdę, poślę go do was. A on przyszedłszy, będzie karał świat z grzechu i z sprawiedliwości, i z sądu;” (J. 16: 7-8)

Otrzymanie Ducha Prawdy jest możliwe tylko dzięki temu, co Jezus Chrystus uczynił na krzyżu, biorąc na siebie grzechy świata. Nasze nawrócenie jest dziełem Boga. Nie widzimy siebie takimi, jakimi jesteśmy, czyli grzesznikami potrzebującymi łaski. To Duch Święty musi nas przekonać o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Duch Święty musi nas wziąć, pobłogosławić, złamać nasze zatwardziałe serca i doprowadzić nas do pokuty, abyśmy mogli zostać pocieszeni.

Którego pośle Ojciec w imieniu mojem

„Lecz pocieszyciel on, Duch Święty, którego pośle Ojciec w imieniu mojem, onci was nauczy wszystkiego, i przypomni wam wszystko, comkolwiek wam powiedział.” J. 14:26

Duch Święty jest posłany przez Ojca, w imieniu Jezusa. Jeśli przyjmiecie Chrystusa przez wiarę, jeśli uwierzycie w Jego imię, otrzymacie Ducha Świętego. To jest obietnica, którą Bóg wam dał. Ojciec pośle wam Pocieszyciela w imieniu Jezusa.

Pocieszyciel

Duch nazywany jest Pocieszycielem. On nas pocieszy podczas naszej pielgrzymki tutaj na ziemi. We wszystkich udrękach i uciskach możemy znaleźć pociechę  w postaci obecności Boga w naszym życiu. Pan Jezus potwierdza również, że chociaż Pocieszyciel jest inną osobą Boga, jest On integralną częścią Boga i będąc napełnionymi Pocieszycielem, jesteśmy rzeczywiście wypełnieni samym Chrystusem: „Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was.” J. 14:18

Dlatego, chociaż jesteśmy smutni i musimy cierpliwie czekać, aż Pan Jezus wróci po nas, znajdujemy tę pociechę, że nie jesteśmy opuszczeni, ponieważ On żyje w nas przez Ducha Świętego.

Onci was nauczy wszystkiego

Naśladowanie Jezusa jest drogą nieustannego uczenia się. Musimy nauczyć się świętego charakteru Boga, Jego miłosierdzia, miłości i łaski. Uczymy się żałować, uczymy się modlić. Przechodzimy wiele prób naszej wiary, a także uczymy się wybierać to, co jest dobre, a odrzucać to, co złe. Uczymy się posłuszeństwa Słowu Bożemu i sprawiedliwej drogi. Cały ten proces jest dziełem Ducha Świętego. „Onci was nauczy wszystkiego”.

Nauczanie, które otrzymujemy przez Ducha Świętego, jest wypełnieniem obietnicy danej przez proroka Izajasza:

„I uszy twoje usłyszą słowo z tyłu do ciebie mówiącego: Tać jest droga, chodźcie po niej, lubbyście się w prawo albo w lewo udali.” Iz. 30:21

Przypomni wam wszystko

„(…) comkolwiek wam powiedział.” Duch Święty daje nam nie tylko zrozumienie Pisma Świętego, ale także praktyczne zastosowanie wszystkich rzeczy, których się uczymy. Pozwala nam miłować Słowo Boże i upoważnia nas do przestrzegania jego przykazań w naszym codziennym życiu. „Jeźli mię kto miłuje, słowo moje zachowywać będzie;”. J. 14:23

Daje nam pokój

„Pokój zostawuję wam, pokój on mój daję wam; nie jako daje świat, ja wam daję; niechże się nie trwoży serce wasze, ani się lęka.” J. 14:27

On o mnie świadczyć będzie

„A gdy przyjdzie on pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch prawdy, który od Ojca przychodzi, on o mnie świadczyć będzie.” J. 15:26

Pocieszyciel daje nam świadectwo o Jezusie Chrystusie. To przez Ducha prawdy dochodzimy do objawienia tego, kim naprawdę jest Pan Jezus. Nasz rozum nie może nam tego objawić, musi to być boskie objawienie i nie byłoby to możliwe, gdyby nie dzieło Ducha Świętego.

On nas umacnia

„Ale i wy świadczyć będziecie; bo ze mną od początku jesteście.” J. 15:27

Świadectwo, które otrzymujemy od Ducha Świętego, pochodzi bezpośrednio od Boga. To upoważnia nas do dzielenia się ewangelią jako czymś doświadczalnym i prawdziwym, czymś, czego nauczyliśmy się od Boga, którego poznaliśmy bezpośrednio przez Ducha Prawdy.

Czytamy wcześniej: „Ale przyjmiecie moc Ducha Świętego, który przyjdzie na was; i będziecie mi świadkami i w Jeruzalemie, i we wszystkiej Judzkiej ziemi, i w Samaryi, aż do ostatniego kraju ziemi.” Dzieje Ap. 1:8

Nasze świadectwo nie byłoby możliwe, gdyby nie świadectwo Ducha Świętego, które otrzymujemy. To On pozwala nam być świadkami Jezusa Chrystusa w najdalszych częściach ziemi.

Świadczą na niebie, świadczą na ziemi

Popatrzcie ze mną na 1 List Jana 5:6-9:

„Tenci jest, który przyszedł przez wodę i krew, Jezus Chrystus, nie w wodzie tylko, ale w wodzie i we krwi; a Duch jest, który świadczy, iż Duch jest prawda.

Albowiem trzej są, którzy świadczą na niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są.

A trzej są, którzy świadczą na ziemi: Duch i woda, i krew, a ci trzej ku jednemu są.

Ponieważ świadectwo ludzkie przyjmujemy, świadectwo Boże większe jest; albowiem to jest świadectwo Boże, które świadczył o Synu swoim.”. 1 J. 5:6-9

Ojciec, Słowo i Duch Święty. Trzej, którzy świadczą na niebie. Trzej, którzy są jednym. Jeden Bóg, objawiony nam w imieniu Jezusa Chrystusa.

Duch Święty świadczy w niebie i ten sam Duch daje świadectwo na ziemi. Ten Duch jest naszym bezpośrednim łącznikiem z niebem. Najbardziej niesamowitą rzeczą w napełnieniu Duchem Świętym jest to, że otrzymujemy do serc cząstkę nieba, będąc tutaj na ziemi. W ten sposób jesteśmy scaleni z naszym Stwórcą.

Wprowadzi was we wszelką prawdę

„Lecz gdy przyjdzie on Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę; bo nie sam od siebie mówić będzie, ale cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i przyszłe rzeczy wam opowie.” J. 16:13

Kiedy Pan Jezus stał przed Piłatem, Piłat zadał pytanie: „Czym jest prawda?”. Wiemy, że Bóg jest prawdą. Ojciec, Słowo i Duch Święty świadczą o prawdzie. Duch Święty nazywany jest również Duchem prawdy.

Prawdę odnajdujemy w słowach Jezusa, w Słowie Bożym, w Biblii. „Lecz ja wam prawdę mówię” J. 16:7

Kiedy szukamy prawdy, szukamy Boga. Studiujemy Pismo Święte, ponieważ szukamy odpowiedzi, chcemy poznać prawdę i poznać Boga. Duch Święty prowadzi nas. „Wprowadzi was we wszelką prawdę”.

Otwiera nasze serca i pozwala nam rozróżnić to, co jest prawdą od tego, co jest fałszem. Możemy poznać, jaka jest prawdziwa doktryna wiary i natychmiast odrzucić to, co nie zgadza się ze Słowem Bożym i odejść od herezji.

On mię uwielbi

„On mię uwielbi; bo z mego weźmie, a opowie wam.” Jana 16:14

Duch Święty uwielbia Jezusa Chrystusa w nas. Podczas nabożeństwa głoszone jest Słowo Boże. Czytamy z Biblii i pokazujemy to, co nam objawia jej świadectwo. „Bo z mego weźmie, a opowie wam.” To jest obecność Pana wśród Jego zgromadzenia. Pamiętamy, kiedy studiowaliśmy psalm 22: „Tedy opowiem imię twoje braciom mym; w pośród zgromadzenia chwalić cię będę.” Ps. 22:23

Głoszenie Słowa Bożego jest dziełem Ducha Świętego. Jest to wzbudzanie daru Bożego. Jeśli otrzymaliście świadectwo ewangelii o Jezusie Chrystusie, macie zadatek waszego zbawienia. Trzymajcie się tej obietnicy Ducha Świętego. Czekajcie na to. Módlcie się o to. Słuchajcie Słowa Bożego. Pamiętajcie, że Pan nagradza wszystkich, którzy Go pilnie szukają, i objawia się tym, którzy Mu zaufali.

„Bo ile jest obietnic Bożych, w nim są Tak i w nim są Amen, ku chwale Bożej przez nas.” 2 Kor. 1:20

Módlmy się żarliwie, aby Duch Boży przyszedł dziś do nas i poprowadził nas do całej prawdy i poznania modlitwaBoga. Módlmy się, abyśmy byli posłuszni Jego Słowu i głosili ewangelię światu.

Niech Jezus Chrystus będzie uwielbiony w nas przez Ducha Świętego. Podziękujcie Mu za cudowne zbawienie, które On przygotował dla nas, abyśmy mogli przywrócić naszą relację z Bogiem.

Dziękujemy Bogu za naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa!

image_pdfŚciągnij PDFimage_printWydrukuj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę