A On Im Rzekł: Dosyć Jest.

Rozważamy dzisiaj fragment z ewangelii Łukasza 22:36-39.

Aby zrozumieć duchowe znaczenie tego tekstu, warto go przeczytać równolegle z fragmentem o chrześcijańskiej zbroi z listu do Efezjan, r. 6. To tam znajdujemy wskazówkę, czym jest miecz dla chrześcijanina: “[…] weźmijcie i miecz Ducha, który jest słowo Boże!”

“I rzekł im: Gdym was posyłał bez mieszka, i bez taistry, i bez butów, izali wam czego nie dostawało? A oni rzekli: Niczego. Tedy im rzekł: Ale teraz kto ma mieszek, niech go weźmie, także i taistrę; a kto nie ma miecza, niech sprzeda suknię swoję, a kupi miecz.” (Łk. 22:36-37)

Kiedy Apostołowie wysłani byli aby głosić przybliżenie się królestwa Bożego, nie mieli nic. Znamienitym wydawać się może, że wśród wymienionego przez Pana ekwipunku nie znajdujemy wzmianki o mieczu. Wszak pierwszymi uczniami są Żydzi, a kanon Starego Testamentu jest już ukształtowany w postaci tekstu masoreckiego. Niczego im nie brakuje, albowiem mają wiarę zbudowaną na Mojżeszu i prorokach. Wiedzą o Bożej obietnicy Zbawiciela, który odkupi swój lud.

“Albowiem powiadam wam, iż się jeszcze musi to, co napisano, wypełnić na mnie, mianowicie: I z złoczyńcami policzony jest; boć te rzeczy, które świadczą o mnie, koniec biorą.” (Łk. 22:38)

Pan Jezus wskazuje nam na to, co o nim napisano: „Iż się jeszcze musi to, co napisano, wypełnić na mnie.” Wskazuje nam na Pismo jako źródło wszystkiego, co potrzebne jest nam w rozumieniu Ewangelii. Dlatego też wspomina proroctwo z księgi Izajasza 53 (Iz. 53:12).

„Boć te rzeczy, które świadczą o mnie”: Pamiętamy z innego fragmentu, że to Pismo jest, które świadczy o Nim:

„Badajcież się Pism; boć się wam zda, że w nich żywot wieczny macie, a one są, które świadectwo wydawają o mnie.” J. 5:39

Ludzie niezbawieni, bezbożni, pozostają w grzechach i w ciemności. To nasz naturalny stan rzeczy, skutek grzechu i nieposłuszeństwa Bogu. Odnalezienie na naszej drodze Pana, to Jego miłość ku nam. Tylko On może się nad nami umiłować, wyrywając nas z ciemności do jasności. Jego darem jest wiara, która jest świadectwem Ducha Świętego w nas. Sam Jezus Chrystus dokonał i sprawuje w nas wolę zbawienia. Bez Niego nie ma wiary (Hbr. 12:2).

Zatem zanim Pan Jezus nas nie dotknie i nie uzdrowi, zanim nie okaże nam łaski, jesteśmy trochę jak posłani bez mieszka i bez taistry i, nawet, bez butów. Nie jesteśmy gotowi na to, na co mamy być posłani w rezultacie naszego odrodzenia. Dopiero po otrzymaniu duchowego daru mądrości możemy nieść temu światu świadectwo prawdzie. Potrzebujemy do tego obecności Boga, która objawia się w Duchu Świętym.

Boża łaska wypełnia nas mądrością i różnymi darami Ducha Świętego. Więc w kolejnym wersecie Pan Jezus, mówi do swoich uczniów: “TERAZ”. W tym miejscu, w którym jesteś na swojej drodze poznania Chrystusa, teraz. Biblia wielokrotnie kładzie nacisk na teraz, na dziś. “Oto teraz dzień zbawienia” (2 Kor. 6:2). „Dziś, jeźlibyście głos jego słyszeli” (Hbr. 3:15). Dziś i teraz mamy zaaplikować tą mądrość i naukę, którą nam już podarował, abyśmy mogli z jeszcze większą śmiałością żyć ku Jego chwale i opowiadać ewangelię Jezusową.

Pan Jezus zaleca nam też abyśmy miecz cenili ponad wszystko, co własnego na tym świecie, nawet ponad własne odzienie. Bo jakże my, dzieci Boże moglibyśmy się ostać, gdyby nasz Ojciec święty nie pozostawił tej cudownej księgi, w której zapisane mamy Słowo Boże. „Kto nie ma miecza, niech sprzeda suknię swoję, a kupi miecz.” Kup miecz. Dziś, większość z nas posiada Biblię na swoich półkach, w wielu domach więcej niż jedną. Lecz pamiętamy czasy, kiedy Biblia była czytana w domach z pojedynczego, zleciałego pokoleniami egzemplarza z  rozpadającą się okładką. Tak kochani, nie zaniedbujcie czytania i słuchania Słowa Bożego. To ważne na każdy dzień.

“Ale oni rzekli: Panie! oto tu dwa miecze. A on im rzekł: Dosyć jest.” (Łk. 22:39)

Obserwujemy ciekawy rozwój sytuacji. Uczniowie Pana zdają się nie rozumieć, że ten naucza ich prawdy duchowej. A przecież jego Królestwo nie jest z tego świata:

“Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata; gdyby królestwo moje z tego świata było, wżdyć by mię słudzy moi bronili, abym nie był wydany Żydom; lecz teraz królestwo moje nie jest stąd.” J. 18:36

Pomimo braku zrozumienia, kiedy uczniowie przybiegają z dwoma żelaznymi mieczami,  Pan Jezus ich nie gani. Raczej mówi: tyle jest dobrze, tyle wystarczy. Tyle co macie wiary, tyle co macie dane ode mnie, tyle co ja zrobiłem, jest wystarczające byś dziś przyszedł do mojego królestwa. Tyle trzeba byś przeszedł nieskalanym grzechem przez ten świat. Krew Jezusa Chrystusa, tylko ona zbawić Cię może od grzechów. To wszystko czego potrzebujesz.

Dosyć jest… Pan Jezus wykorzystuje tą sytuację aby zilustrować prawdę duchową. Te dwa miecze są dosyć. To jest miecz, którym musimy walczyć na tym świecie: Słowo Boże i tyle jest dosyć. Sola Scriptura. Dziś mamy w Biblii Stary i Nowy Testament. Dwa miecze. Dosyć jest: To wszystko co człowiekowi potrzebne do poznania Pana Jezusa Chrystusa. To jest jedyne objawienie, wszystko Pismo. Wiemy, że kanon Pisma Świętego jest zamknięty (J. 15:15, Obj. 21:18-19, Prz. 30:6, etc.). Nie potrzeba Koranu, czy Nowego Świadectwa Księgi Mormonów, księgi Enocha, ksiąg apokryficznych albo żadnych innych ksiąg duchowych. W rzeczy samej, niebezpiecznym jest szukać prawdy poza Biblią. W tych dwóch mieczach zawarte jest wszystko czego potrzebujecie. Tu jest Wasza droga zbawienia i jedyne prawdziwe świadectwo Pana Jezusa Chrystusa.

Pamiętajmy to wszystko, co wydarzyło się na Golgocie. Bóg okazał nam swoją miłość i wypełniła się jego sprawiedliwość. Nieśmy tą nowinę temu światu, bo nie ma dlań innego ratunku.

Jezus Chrystus żyje i króluje na wieki! Chwała Panu.

Bądźcie błogosławieni, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa.

image_pdfŚciągnij PDFimage_printWydrukuj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę