Jezus przed Radą Najwyższą (Mt. 26:57-68)

“Nie wydaj mnie na pastwę wrogów moich, bo fałszywi świadkowie powstają przeciwko mnie i dyszą gwałtem.” Ps. 27:12

W dzisiejszej ewangelii czytamy o sądzie Rady Najwyższej Synagogi – Sanhedrynu, nad Jezusem. Odbywający się sąd jest nieprawomocny, gdyż według żydowskiego prawa, wszystkie przesłuchania muszą rozpoczynać się i kończyć za dnia. 

Wjazd Jezusa do Jerozolimy (Mt. 21:1-11)

Góra Oliwna uchodziła za miejsce, w którym miał się objawić przyszły Mesjasz, a przypuszczenie to było opisane w Księdze Zachariasza w opisie dnia ostatecznego: “Jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciwko Jeruzalemu…” (Zach. 14,4) Również według proroka Ezechiela chwała Pańska unosi się ze świątyni znajdującej się w środku miasta na górę. “ I uniosła się chwała Pana ze środka miasta, i zatrzymała sie na górze, która jest na wschód od miasta” (Ez. 11,23)

Wzgardzony Mąż Boleści

Iz. 52:13-53:12

Nie ma w całym Starym Testamencie fragmentu, który mówiłby bardziej bezpośrednio i obrazowo o cierpieniu, jakie ma przyjść na Mesjasza. Rozdział 53 księgi Izajasza, często nazywany jest “Zakazanym Rozdziałem” – Rabini czytający księgę Izajasza w Synagogach “przeskakują” z rozdziału 52 na 54 i pomijają niewygodny fragment. Tekst ten zbyt bezpośrednio wskazuje na Jezusa Chrystusa, jako Zbawiciela świata, którego Żydzi odrzucili. Księga Izajasza napisana została około 700 lat przed Chrystusem.

Zdjęcie pochodzi z katedry w St. Asaph i przedstawia rzeźbę brytyjskiej artystki Michele Coxon.

Pojmanie Jezusa (Mt. 26:47-56)

“Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej; nim też unicestwiamy złe zamysły.” 2 Kor. 10:4

Pojmanie Jezusa ma miejsce wieczorem, w ogrodzie Getsemane, z dala od tłumów. Arcykapłani nie chcą narazić się ludowi. Pan Jezus zostaje zdradzony i opuszczony przez najbliższych sobie na ziemi ludzi.

Apostolskie Wyznanie Wiary

“Weźcie ze sobą słowa skruchy i nawróćcie się do Pana! Mówcie do niego: Odpuść nam wszelką winę i przyjmij naszą prośbę, a my złożymy ci w ofierze owoce naszych warg! Oz. 14:2

“Przez niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną, to jest owoc warg, które wyznaja jego imię. Hbr. 13:15

Naszym celem w życiu jest wyznawać naszego Boga. W ten sposób okazujemy mu należną cześć i chwałę. Jan Chrzciciel mówił “wydawajcie więc owoce godne upamiętania” (Łk. 3:8). Pan Jezus mówił wielokrotnie o wydawaniu owoców w przypowieściach. Pamiętacie przypowieść o czworakiej roli? “Jeszcze inne [nasiona] padły na dobrą ziemię i wydały owoc, jedne stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny.” (Mt. 13:8) Wyznawać Boga naszymi ustami, mówić o nim innym – to jest jeden z owoców wiary.

Czuwajcie i módlcie się (Mt. 26:36-46)

“Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie;” Mt. 26:41

Ogród Getsemane u podnóża Góry Oliwnej. Czwartek, który już obfitował w wiele emocji. Ostatnia Wieczerza z uczniami, zapowiedź zaparcia się uczniów, utarg Judasza z arcykapłanami. To tu rozegrać ma się bitwa decydująca o losie ludzkiego rodzaju.

Tak jak w ogrodzie Eden, grzech przez człowieka wylał się na świat, tak w ogrodzie Getsemane, Bóg Syn podjął walkę ze swoją ludzką naturą, ze strachem i zdecydował się wypić kielich gniewu Bożego. Czy historia ludzkiego zbawienia mogła wyglądać inaczej? 

Namaszczenie Jezusa (Mt. 26:6-13)

“Jest Panem panów i Królem królów.” Obj. 17:14

A gdy Jezus był w Betanii, w domu Szymona trędowatego,

Wydarzenie o którym czytamy w dzisiejszej ewangelii dzieje się w domu Szymona trędowatego. Można się domyślać, że jest to osoba, która wcześniej chorowała na trąd i którą Pan Jezus wyleczył z choroby. Osoby trędowate były traktowane jako przeklęte i wyobcowywano je ze społeczeństwa, więc “trędowaty” najprawdopodobniej odnosi się do przeszłej choroby.