O robotnikach w winnicy (Mt. 20:1-16)

Aby zrozumieć to podobieństwo, musimy przytoczyć kilka ostatnich wersetów z poprzedniego rozdziału (Mt. 19:27-30). Piotr pyta Pana Jezusa: “Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą; cóż za to mieć będziemy?”

Inaczej mówiąc, jaka będzie nasza nagroda? Pan Jezus odpowiada mu: “Zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy poszliście za mną, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na dwunastu tronach i będziecie sądzić dwanaście pokoleń izraelskich.” 

Wesele w Kanie Galilejskiej (J. 2:1-12)

W niedzielę obchodziliśmy ostatnią niedziele okresu w Kościele, który nazywa się Epifanią. Nazwa pochodzi od greckiego słowa epiphaneia, które oznacza pojawienie, manifestacje, objawienie w chwale. W okresie tym wspominamy trzy wydarzenia z życia Pana Jezusa:

  • Przybycie i oddanie pokłonu przez mędrców ze Wschodu
  • Chrzest Jezusa w Jordanie
  • Wesele w Kanie Galilejskiej

O dwóch pierwszych rozmawialiśmy już wcześniej, dzisiaj będziemy rozważać ostatnie z nich.

Powołanie pierwszych uczniów (Mt. 4:18-25)

“A których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił.” Rz. 8:30

“Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną.” Obj. 3:20

Jeżeli jesteśmy przeznaczeni do Królestwa Bożego, przyjdzie dzień, że Jezus nas znajdzie i zawoła. Słuchajmy uważnie!

Wypełnienie zakonu (Mt. 5:17-20)

“Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.” Ef. 3:8-9

Zakonem nazywany jest cały Stary Testament, w szczególności zaś wszystkie przykazania i zalecenia jak należy żyć i postępować. Dzisiaj zastanowimy się i spróbujemy odpowiedzieć na pytanie: Czy można być zbawionym wypełniając wszystkie przykazania Boże? Inaczej mówiąc, czy  możemy być zbawieni przez zakon.

Kazanie na Górze (Mt. 5:1-12)

Rozdział piąty ewangelii Mateusza rozpoczyna bardzo istotną część tej biblijnej księgi. Zwróćcie uwagę, że najbliższe 3 rozdziały wszystkie zdania zapisane są czerwoną czcionką. Jest to najdłuższa spisana ciągła wypowiedź Pana Jezusa, potocznie nazywana kazaniem na górze. Wyjątkowość tego fragmentu potęgowana jest faktem, że dla prawdziwego chrześcijanina, każde słowo Jezusa Chrystusa ma nieskończoną wartość i powinno być strzeżone w sercu jak największy skarb.

Co znaczy słowo błogosławić? Przeczytajmy definicję ze słownika polskiego językoznawcy, Witolda Doroszewskiego:

Kuszenie Jezusa (Mt. 4:1-11)

Co się dzieje z naszym ciałem kiedy jesteśmy głodni? Jesteśmy rozdrażnieni, zdenerwowani, słabi. Diabeł o tym wie i właśnie kiedy Pan Jezus był na pustyni głodny przystąpił do niego by go kusić.

W jaki sposób Pan Jezus odpowiada szatanowi? Za każdym razem powołuje się na Biblię. Mówi “Napisano”. Słowo Boże jest naszym mieczem, którym możemy przejść przez kuszenia i próby jako zwycięzcy. Dlatego tak ważne jest, by Słowo Boże poznawać i studiować każdego dnia.

Mędrcy ze Wschodu (Mt. 2:1-12)

“Powstań, zajaśnij, gdyż zjawiła się twoja światłość, a chwała Pańska rozbłysła nad tobą.” Iz. 60:1

Betlejem było wioską z której wywodził się wielki izraelski król Dawid, autor psalmów. W czasie urodzenia Jezusa miało prawdopodobnie nie więcej niż 1000 mieszkańców.

Mędrcy ze wschodu o których dzisiaj czytamy, byli prawdopodobnie astronomami. Greckie słowo “magoi” znaczy tyle co mądry człowiek. Niewiele o nich wiemy. Powszechnie zakłada się, że było ich trzech, jednak bardzo możliwe, że przybyli dużo liczniej.

Chrzest Jezusa (J. 1:19-34, Łk. 3:21-22, Mt. 3:13-17, Mk. 1:9-11)

Dzisiaj spróbujemy znaleźć odpowiedzi na pytanie, jakie znaczenie ma chrzest Pana Jezusa. Jak pamiętamy, Jan Chrzciciel chrzcił ludzi na upamiętanie grzechów, by wyprostować ścieżki dla nadchodzącego Zbawcy.

“Gotujcie drogę Pańską, prostujcie ścieżki jego.” Iz. 40:3

Pan Jezus był poczęty z Ducha Świętego, który to Duch towarzyszył mu od poczęcia przez całe Jego ziemskie życie. Jezus był Synem Bożym. Jako człowiek, był bez grzechu. Czy zatem Jezus potrzebował chrztu na upamiętanie grzechu?